STATUT OBRTNIČKE KOMORE FEDERACIJE BIH

 

I.   OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

U skladu s odredbama članka 116. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Službene novine FBiH 35/2009 i 42/11; dalje: Zakon) Skupština OBRTNIČKE KOMORE FEDERACIJE BIH donosi novi STATUT radi usuglašavanja poslovanja s odredbama navedenog zakona.---------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine (dalje: Komora) je osnovana kao oblik udruživanja obrtnika i osoba koja obavljaju srodne djelatnosti (članak 61. Zakona). --------------------- -------------------------------------- Komora koordinira rad obrtničkih komora županija/kantona. -------------------------------------------------------------

 

Koordinacija se odnosi na zakonitost rada, donošenje akata i njihovu primjenu (članak 94. Zakona).---------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pravni status

 

Komora je samostalna, stručno-poslovna organizacija obrtnika i osoba koje obavljaju srodne djelatnosti koja je osnovana radi usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa članova Komore.----------------------------------------

 

Komora zastupa i predstavlja obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti pred federalnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komora je pravna osoba. Ona postaje pravno nadležna usvajanjem Statuta i registracijom kod nadležnog suda (članak 102. Zakona).------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članstvo Komore

 

Obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom su članovi Komore putem obrtničkih komora županija/kantona.--------------------------------------------

 

Članom Komore mogu postati gospodarska društva i druge pravne osobe osnovane po drugim zakonima.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članstvo u Komori prestaje za obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti danom brisanja iz Obrtnog registra, a za trgovačka i gospodarska društva i druge pravne osobe na osnovi odluke nadležnog tijela Komore.

 

Evidencija članova Komore je javna knjiga, na osnovi koje se izdaju odgovarajuća uvjerenja kao javne isprave (članak 97.).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II.  SADRŽAJ STATUTA

 

Članak 2.

 

Statut sadrži odredbe o:

 

 1. imenu i sjedištu Komore
 2. pečatu i žigu Komore
 3. javnim ovlastima Komore
 4. broju predstavnika obrtničkih komora županija/kantona u Skupštini Komore
 5. zadacima i poslovima Komore
 6. pravima obvezama i odgovornostima članova Komore
 7. suradnju s tijelima federalne vlasti i tijelima federalne državne uprave
 8. suradnji s komorama u zemlji i inozemstvu i s međunarodnim organizacijama
 9. izboru upravnih tijela Komore i njihovim ovlaštenjima
 10. strukovnim savjetima Komore
 11. sazivanju skupštine Komore i njenih tijela
 12. obliku rješenja i dokumentiranja odluka Komore i upravnih tijela
 13. izradi srednjoročnog financijskog plana i njegovoj prezentaciji na skupštini
 14. predlaganju i odobravanju proračuna
 15. izradi, kontroli i prihvaćanju završnog godišnjeg obračuna i prenošenju ovlasti za kontrolu toga obračuna na nezavisnu instituciju izvan Komore

 

16.  sudu časti i arbitraži Komore 

 

17   općim aktima Komore

 

18.  javnosti rada Komore

 

102.  tajniku Komore

 

20. sredstvima za rad Komore

 

21. pretpostavkama i obliku izmjene Statuta Komore

 

22. službenim novinama u kojima se objavljuju saopćenja Komore.-----------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Suglasnost na Statut Komore i izmjene i dopune Statuta daje VLADA Federacije BiH.

 

Statut se objavljuje u Službenim novinama Federacije BiH.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

III.  TVRTKA I SJEDIŠTE

 

Članak 3.

 

Komora posluje pod tvrtkom:--------------------------------------------------------------------------------

 

     Obrtnička Komora Federacije BiH-------------------------------------------------------------------------------

 

Skraćeni oblik:

 

           OK F BiH-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sjedište Komore glasi:

 

Mostar, Stjepana Radića 76 E--------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IV.   DJELATNOSTI

 

Članak 4.

 

U unutarnjem prometu

 

94.11. Djelatnost poslovnih organizacija i udruženja poslodavaca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V.  ZAŠTITNI ZNAK, PEČAT I ŽIG KOMORE

 

Članak 5.

 

Komora ima svoj zaštitni znak.

 

Zaštitni znak Komore ima oblik kvadrata s dijagonalama postavljenim okomito i vodoravno 20 mm, s obrubom u sivoj boji, u kojem je iz vodoravne dijagonale s lijeve strane središte ¼ kružnog isječka narančaste boje. Na vodoravnoj dijagonali smještene su dva kruga: lijevo bijeli krug (ideja) koji se nalazi u kružnom isječku, a desno dodiruje kružni isječak s vanjske strane zlatno-žuti krug (materijalizacija ideje). Uz desnu donju stranicu kvadrata velikim slovima stoji natpis OKFBiH. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 6.

 

Komora ima svoj pečat promjera 30 mm s tekstom:-------------------------------------------------------------------------

 

-    po rubu kruga pečata: Obrtnička Komora Federacije BiH - Mostar, a u sredini je zaštitni znak Komore.----------------------------------------------------------------------------------

 

Uz odobrenje Federalnog ministarstva pravde, Komora koristi pečat s grbom Federacije BiH, na aktima koje izdaje u okviru obavljanja javnih ovlasti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VI. JAVNE OVLASTI

 

Članak 7.

 

Komora obavlja javne ovlasti, koje su utvrđene zakonom i drugim propisima.---------------------------------------

 

Akta koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti su javne isprave.----------------------------------------------

 

Na potvrde i druge javne isprave koje izdaje Komora u vršenju javnih ovlasti može se izjaviti prigovor odnosno žalba.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komora može izdavati potvrde, uvjerenja i sl. o činjenicama o kojima vodi evidenciju. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VII. ZADACI I POSLOVI KOMORE

 

Članak 8.

 

Komora u skladu sa Zakonom:

 

 1. unapređuje obrt i srodne djelatnosti
 2. razvija obrtničke komore kantona u okviru poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom i Statutom Komore
 3. zastupa interese svojih članova pred tijelima federalne vlasti i tijelima federalne državne uprave pri donošenju propisa od interesa za svoje članove
 4. daje primjedbe i prijedloge tijelima federalne vlasti i tijelima i tijelima federalne državne uprave pri donošenju propisa od interesa za svoje članove
 5. obavlja poslove iz područja obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva propisane ovim zakonom
 6. potiče i sudjeluje u izdavačkoj djelatnosti za potrebe svojih članova
 7. osniva Sud časti
 8. osniva Arbitražno vijeće
 9. vodi evidenciju članstva Komore
 10. vodi evidenciju obrtničkih komora županija/kantona
 11. potiče, koordinira, pomaže i prati provođenje osnovnih programskih zadataka u udruženjima i obrtničkim komorama županija/kantona
 12. donosi propis o izbornoj proceduri u udruženjima obrtnika i udruženjima osoba koje obavljaju srodne djelatnosti
 13. procjenjuje mogućnosti i uvjete privrednog razvoja te potiče istraživanja u privredi od interesa za svoje članove
 14. uspostavlja i razvija sve vrste poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu
 15. potiče inovacije postupaka, proizvoda i usluga, kao i razvoj tehnološke infrastrukture
 16. potiče, razvija i štiti dobre poslovne običaje, poslovni moral i zaštitu potrošača
 17. pruža pomoć svojim članovima prilikom osnivanja i obavljanja djelatnosti
 18. razvija informacijski sustav i poslovno informiranje, te informira članstvo o stručnim poslovnim i tehnološkim pitanjima i novostima iz djelokruga rada Komore putem komorskog časopisa i drugih sredstava javnog informiranja
 19. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VIII. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA KOMORE

 

Članak 9.

 

Članovi Komore ravnopravni su i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Komori. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prava, obveze i odgovornosti članova Komore:

 

1. aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u tijela Komore

 

2. upravljati Komorom preko svojih predstavnika

 

3. sudjelovati u radu strukovnih savjeta i drugih oblika organiziranja u Komori

 

4. usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u Komori

 

5. sudjelovati u provedbi programa dvojnog obrazovanja za potrebe obrtništva

 

6. predlagati i razmatrati pitanja iz djelokruga Komore, organizirati savjetovanja i obavljati konzultacije

 

7. prikupljati podatke potrebne za provedbu zajedničkih interesa obrtnika

 

8. davati, tražiti i primati izvješća te potrebne podatke vezane uz svoju obrtničku aktivnost

 

9. pred Sud časti iznositi slučajeve povrede dobrih poslovnih običaja i morala

 

10. preko Komore surađivati s nadležnim tijelima svih razina državne vlasti na rješavanju problema u oblasti

 

     obrtništva

 

11. preko tijela Komore predlagati donošenje Zakona, drugih propisa i mjera za potrebe obrtništva

 

12. koristiti se stručnom i drugom pomoći Komore iz njezina djelokruga

 

13. pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore, te razvijati međusobnu

 

      odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu dogovorene politike komorskog sustava

 

14. uredno podmirivati komorski doprinos

 

15. druga prava i obveze uređene zakonom i Statutom.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Član Komore koji nije izvršio obavezu podmirenja komorskog doprinosa za razdoblje  od devet (9) mjeseci ne može biti član tijela u komorskom sustavu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IX. SURADNJA S TIJELIMA FEDERALNE VLASTI I TIJELIMA FEDERALNE DRŽAVNE UPRAVE,

 

TE DRUGIM ORGANIZACIJAMA

 

Članak 10.

 

Komora u svojem radu, u skladu sa Zakonom, surađuje s Parlamentom Federacije BiH, Vladom Federacije BiH i drugim tijelima državne uprave, udrugama i drugim organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i tekuće ekonomske politike te rješavanju drugih pitanja važnih za obrtništvo u Federaciji  BiH. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 11.

 

Suradnja Komore s tijelima federalne vlasti i tijelima federalne državne uprave i drugim organizacijama ostvaruje se kroz: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. predlaganje i pokretanje inicijativa za donošenje Zakona te drugih propisa i mjera koje se odnose na uvjete

 

    privređivanja i jačanja obrtništva

 

2. razmatranje nacrta, prijedloga Zakona i konačnih prijedloga Zakona te drugih propisa kojima se uređuje

 

    obrtništvo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Suradnja Komore s navedenim tijelima ostvaruje se kroz Upravni odbor Komore odnosno putem predsjednika Upravnog odbora zavisno o tome radi li se o predstavljanju Komore ili o inicijativama iz ovoga članka.---------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komora surađuje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama te njihovim zajednicama radi primjene stručnih i znanstvenih dostignuća u proizvodnji i poslovanju obrtništva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

X. SURADNJA S KOMORAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU I S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

 

Članak 12.

 

Komora sudjeluje u  provedbi gospodarske politike, kao i u svim poslovima od zajedničkog interesa. Komora posebice surađuje s  Gospodarskom  komorom Federacije BiH. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 13.

 

Radi zadovoljenja interesa svojih članova, Komora može surađivati i povezivati se s ostalim komorama u zemlji i inozemstvu, udrugama i drugim sličnim asocijacijama stranih zemalja i sličnim međunarodnim organizacijama, a može također ostvariti različite oblike poslovnog povezivanja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XI. TIJELA UPRAVLJANJA KOMOROM

 

Članak 14.

 

Tijela upravljanja Komorom su:

 

1.        Skupština

 

2.        Upravni odbor

 

3.        Nadzorni odbor

 

3.        Predsjednik Komore i dva potpredsjednika Komore.----------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 15.

 

Tijela upravljanja Komore, tajnim glasovanjem, bira Skupština Komore putem glasačkih listića. Izbor aklamacijom dopušten je ako nitko nije uložio prigovor na takav način izbora. O postupku glasanja se vodi zapisnik. Rezultati izbora moraju se objaviti u toku trajanja Skupštine. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Imenovana tijela upravljanja, svako od njih, u cjelini ili njegov pojedini član, u svakom trenutku mogu se opozvati. Opoziv je dopušten samo ako postoji važan razlog.

 

Takav razlog je naročito gruba povreda preuzetih obveza ili nesposobnost obnašanja funkcije. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

 

Članak 16.

 

(Ravnopravnost spolova)

 

Prilikom formiranja Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora drugih organa i tijela odlučivanja i komisija, članstvo u organima, tijelima i komisijama odražavat će ravnopravnu zastupljenost spolova.------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 17.

 

Upravni odbor odlučuje o naknadi nastalih troškova i obeštećenja za izgubljeno vrijeme članovima tijela upravljanja.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skupština

 

Članak 18.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore, a sačinjavaju je predstavnici članova županijskih/kantonalnih obrtničkih Komora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju obrtničke Komore županije/kantona i to na način što svaka od njih bira po dva predstavnika, člana obrtničke komore županije/kantona, pri tome vodeći obračuna o brojčanoj, strukovnoj, teritorijalnoj i nacionalnoj zastupljenosti članova, te ravnopravnoj zastupljenosti spolova.-------------

 

Županijska/kantonalna Komora koja, prema podatcima iz Obrtnog registra, broji više od tri tisuće članova, na svakih sljedećih tri tisuće članova ima pravo na još po jednoga člana Skupštine. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pravo izbora za člana Skupštine imaju fizičke osobe koje su upisane u Obrtni registar. -----------------------------

 

Izborni postupak provodi se prema Pravilniku o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama županija/kantona i Obrtničkoj komori Federaciji BiH koji donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Izbori za članove Skupštine raspisuju se najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine. ------------------------(Prvi saziv članova Skupštine Komore vrši se na prijedlog Poticajnog povjerenstva na prvoj Osnivačkoj Skupštini).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ova odredba će se primjenjivati od 02.03.2017. godine, nakon isteka mandata članovima postojeće Skupštine.  

 

U periodu od dana donošenja ovoga Statuta do 02.03.2017. primjenjivat će se odredba članka 17. ranijeg Statuta od 23. srpnja 2007. godine.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak  19.

 

Pravo glasa u Skupštini imaju članovi Skupštine.

 

Pravne osobe iz okvira trgovačkih i gospodarskih društava, te okvira drugih pravnih osoba, osnovanih po drugim zakonima, imaju pravo samo na jedan glas, bez obzira koliko imaju svojih predstavnika.

 

Član Skupštine nema pravo glasa ako je prije donošenja odluka pokrenut ili se vodi pravni spor između njega i Komore.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 20.

 

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine, s pravom ponovnog izbora.-------------------------------------------

 

Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:-----------------------------------------

 

- ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo

 

- gubitkom statusa člana Komore

 

- ostavkom

 

- smrću. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 21.

 

Ovlasti Skupštine

 

Skupština Komore:

 

                  1. donosi:

 

-   Statut, izmjene i dopune Statuta

 

-   poslovnik o radu Skupštine

 

-   program rada i financijski proračun, uključujući plan raspodijele, odobravanje izdataka koji nisu predviđeni proračunom

 

-   ovlaštenja za podizanje kredita i stvarna opterećenja nepokretne imovine

 

-   odluku o visini i raspodijeli članarine

 

-   propise o raspolaganju proračunom, kasom i računom

 

-   propis o stjecanju i prodaji nepokretne imovine

 

-   odluku o raspisivanju i provođenju izbora predstavnika Komore

 

-   pravilnik o organizaciji, sastavu, načinu izbora i nadležnosti Suda časti, te o postupku i mjerama koje on može izreći

 

-   pravila o dobrim poslovnim običajima za određena zanimanja

 

-   ostale akte koji nisu u nadležnosti upravnih tijela Komore

 

_    odluku o dodjeli nagrada i priznanja

 

_    odluku o počasnim članovima Komore

 

                2.  utvrđuje:

 

-   jedinstveni politiku financiranja ukupnog komorskog sistema

 

-   koja nezavisna institucija treba izvršiti kontrolu završnog godišnjeg obračuna.

 

                 3.  prihvaća:

 

-   završni godišnji obračun i izvješće o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora

 

                 4.    usklađuje:

 

-   rad i razvoj obrtničkih komora županija/kantona

 

                 5.    imenuje i razrješava :

 

-   predsjednika Komore i dva potpredsjednika Komore, s time da potpredsjednici ne mogu biti iz reda istog naroda

 

-   predsjednika Skupštine i dva potpredsjednika Skupštine, s time da potpredsjednici ne mogu biti iz reda istog naroda

 

-   Nadzorni odbor i druga radna tijela Skupštine -------------------

 

-   jednog člana Upravnog odbora, na prijedlog ministara Ministarstva razvoja poduzetništva i obrta F BiH------------

 

-    imenuje i razrješava članove Suda časti prvog i drugog stupnja (predsjednik, zamjenik

 

      predsjednika, član)

 

-    ustanovljuje listu arbitara stalnog izbranog sudišta (Arbitraže).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odluke donesene u skladu sa stavkom 1. točka 1. alineje 1.,3.,5., i 6. objavljuju se u Službenim novinama Federacije BiH.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 22.

 

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika na mandat od 4 (četiri) godine, koje imenuje i razrješava Skupština iz reda članova Skupštine.--------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik i potpredsjednici vrše svoje funkcije u međusobnoj koordinaciji.-----------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sjednice Skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje, u pravilu u sjedištu Komore.--------------------------

 

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor.

 

Sjednica Skupštine mora se sazvati na zahtjev:

 

- Nadzornog odbora

 

- najmanje 1/3 članova Skupštine.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje Skupštine pismeno obrazložiti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obavještavanje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine, te načinu glasovanja na Skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, najkasnije 20 dana prije datuma održavanja Skupštine.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 23.

 

Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Skupštine, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Skupštine.

 

U odsutnosti predsjednika i potpredsjednika Skupštinom predsjedava član Skupštine kojeg izabere Skupština.---

 

Predsjednik Skupštine upravlja radom i brine se o održavanju reda na sjednici, potpisuje akta i odluke Skupštine. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predsjednik Komore, članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Skupštine.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 24.

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutno više od polovice članova Skupštine.

 

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

 

Izuzetno, Skupština Komore dvotrećinskom većinom svih članova:---------------------------------------------------

 

-      donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta

 

-      odluku o promjeni sjedišta.------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Član Skupštine koji se ne suglasi s usvojenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.

 

Odluke Skupštine i njenih tijela obavezne su za Komoru, sve članove Komore i za sve županijske/kantonalne obrtničke komore, na odgovarajući način.------------------------------------------------------------------------------------

 

Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 25.

 

Upravni odbor

 

Upravni odbor ima jedanaest (11) članova.

 

Članovi Upravnog odbora su predsjednici županijskih/kantonalnih obrtničkih komora po položaju i jedan član kojeg imenuje Skupština na prijedlog ministara Ministarstva razvoja poduzetništva i obrta F BiH.------------Predsjednika Upravnog odbora biraju članovi na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju saziva predsjednik Komore.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela, bez prava odlučivanja, mogu sudjelovati članovi tijela Komore, predstavnici strukovnih savjeta kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihovu djelatnost, a po potrebi drugi članovi Komore, uz prethodni poziv. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 26.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.------------------------------------------------------------------

 

Mandat članova Upravnog odbora može prestati:

 

            - istekom mandata

 

- opozivom

 

- prestankom funkcije predsjednika županijske/kantonalne obrtničke komore

 

- ostavkom

 

- smrću

 

- gubitkom statusa člana Komore.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 27.

 

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti najstariji član Upravnog odbora.

 

Upravni odbor mora se sazvati na zahtjev:

 

- Nadzornog odbora

 

- najmanje tri člana Upravnog odbora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 28.

 

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutno više od polovice njegovih članova.

 

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.  

 

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 29.

 

Upravni odbor:

 

1. provodi odluke i zaključke Skupštine

 

3. priprema sjednice Skupštine i utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština

 

4. predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština

 

5. odlučuje o prigovorima na pojedinačne akte donesene u obavljanju javnih ovlasti

 

6. predlaže način provedbe stručne izobrazbe u obrtništvu

 

7. daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela federalne vlasti i tijela federalne državne

 

   uprave iz oblasti obrtništva

 

8. predlaže nadležnim federalnim tijelima državne vlasti i federalnim tijelima državne uprave donošenje

 

    Zakona, podzakonskih propisa i drugih akata

 

9. donosi opće akte potrebne za rad Komore, koji nisu u nadležnosti Skupštine

 

10. određuje visinu naknada za usluge koje obavlja Komora te troškova Suda časti i Izbranog sudišta (Abitraže)

 

11. odlučuje o prijemu u dobrovoljno članstvo Komore

 

12. odlučuje o kupnji nekretnina i prodaji nekretninama Komore

 

13. na prijedlog predsjednika Komore, imenuje tajnika Komore

 

14. usklađuje međusobne interese strukovnih savjeta u Komori

 

15. utvrđuje usklađenost statuta županijskih/kantonalnih obrtničkih komora s ovim Statutom

 

16. donosi Pravilnik o priznanjima Komore

 

17. donosi Pravilnik o održavanju tradicionalnih susreta Strukovnih savjeta Komore

 

18. donosi Pravilnik o nastupu na sajmovima u organizaciji Komore

 

19. donosi Odluku o visini naknade, nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela Komore

 

20. donosi Pravilnik o radu Strukovnih savjeta i drugih oblika organiziranja u Komori

 

21. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora

 

22. po potrebi osniva radna tijela Upravnog odbora

 

23. rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu, Zakonu ili drugim propisima spadaju u njegov djelokrug.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 30.

 

Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor ima tri (3) člana, od kojih je jedan predsjednik.

 

Nadzorni odbor imenuje Skupština na period od 4 (četiri) godine, iz reda članova Komore.

 

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog odbora i Upravnog odbora.

 

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 31.

 

Nadzorni odbor nadzire:

 

-    provođenje Statuta i drugih općih akata

 

-    materijalno-financijsko poslovanje

 

-    raspolaganje sredstvima

 

-    obavlja i druge poslove predviđene Statutom

 

-    donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 32.

 

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.------------------------Nadzorni odbor može donositi odluke kada je sjednici prisutna većina članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova. U odsutnosti predsjednika sjednicom predsjedava najstariji član Nadzornog odbora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 33.

 

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o svome radu te financijskom i materijalnom poslovanju Komore, najmanje jedanput na godinu kad se prihvaća zavrni godišnji obračun i izvješće o radu Komore.

 

Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može prema potrebi koristiti usluge stručnih službi i djelatnika izvan Komore.

 

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predsjednik i potpredsjednici komore

 

Članak 34.

 

Komora ima predsjednika i dva potpredsjednika Komore, koji se imenuju iz reda članova Komore, iz različitih konstitutivnih naroda i tu funkciju mogu obnašati najviše u 2 (dva) mandata.

 

Imenuje ih i razrješava Skupština Komore.

 

Predsjednik i potpredsjednici vrše svoje funkcije u međusobnoj koordinaciji.-----------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predsjednik i potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Prijedlog za njihov izbor može dati: Upravni od­bor, 1/3 članova Skupštine i jedna ili više županijskih/kantonalnih obrtničkih komora.

 

Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se postupak i način izbora predsjednika i potpredsjednika kao i način vršenja njihovih poslova.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 35.

 

Mandat predsjednika i potpredsjednika Komore je četiri godine.

 

Njihov mandat može prestati i prije isteka mandata na koji su imenovani:

 

1. razrješenjem, po odluci Skupštine

 

2. ostavkom

 

3. smrću

 

4. gubitkom statusa člana Komore.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 36.

 

Prijedlog za opoziv predsjednika i potpredsjednika Komore može dati Upravni odbor, najmanje 1/3 članova Skupštine i jedna ili više županijskih/kantonalnih obrtničkih komora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 37.

 

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovoran je za zakonitost njezina rada.--------------------

 

Predsjednik Komore skrbi da rad tijela upravljanja bude u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i interesima članova Komore, a obavlja i druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore.----------------------------------------------------------------

 

Predsjednik Komore predstavlja Komoru i njene članove pred federalnim i drugim tijelima vlasti i uprave.

 

Predsjednik Komore -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predsjednik Komore ne može istovremeno biti član Nadzornog odbora i Upravnog odbora Komore, županijske/kantonalne obrtničke komore i udruge obrtnika.

 

Predsjednik Komore ne može istovremeno biti predsjednik županijske/kantonalne obrtničke Komore  ni udruge obrtnika.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 38.

 

Predsjednik Komore potpisuje akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora, kao i druge akte odnosno ugovore u čijem sklapanju sudjeluje Komora.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Komore ima pravo sudjelovati u radu svih tijela Komore izuzev Nadzornog odbora.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 39.

 

Ako predsjednik Komore ustanovi da je opći ili neki drugi akt odnosno odluka Skupštine ili drugog tijela Komore, Skupštine ili tijela županijske/kantonalne obrtničke komore, odnosno udruge obrtnika u protivnosti sa Zakonom ili Statutom Komore, odnosno s društvenim i gospodarskim interesima Federacije BiH, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.

 

Opći ili neki drugi akt iz prethodnog stavka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju donosi većinom glasova svih članova toga tijela.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 40.

 

Predsjednik Komore, uz suglasnost Upravnog odbora, ima pravo pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika županijske/kantonalne obrtničke Komore te zatražiti od Skupštine županijske/kantonalne obrtničke Komore da se glasuje o njegovom povjerenju, ako on krše odredbe Statuta, ne provode odluke tijela Komore odnosno svojom aktivnošću štete ugledu Komore.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na prijedlog predsjednika Komore, uz suglasnost Upravnog odbora, predsjednik županijske/kantonalne obrtničke komore dužan je pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika udruge obrtnika u jedinstvenom komorskom sustavu, te zatražiti od Skupštine udruge obrtnika da se glasuje o njegovom povjerenju, ako on krši odredbe Statuta, ne provodi odluke tijela Komore odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Komore.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka predsjednik Komore pokreće postupak pred Sudom časti Obrtničke komore Federacije BiH.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 41.

 

Predsjednika Komore, ako je odsutan, zamjenjuje jedan od potpredsjednika.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 42.

 

Komisije

 

Komora može formirati komisije za rješavanje pojedinačnih poslova. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XII. STRUKOVNI SAVJETI

 

Članak  43.

 

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja od zajedničkih interesa, mogu se organizirati Strukovni savjeti

 

Komore.

 

Strukovni savjeti Komore se organiziraju tako da strukovne grupe, u pravilu sačinjavaju Strukovni savjet Komore.

 

Vrsta i broj Strukovnih savjeta Komore utvrđuje se Poslovnikom o radu koji donosi Upravni odbor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 44.

 

Na razini Komore, Strukovni savjeti povezuju članove koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost, a mogu biti:

 

1. Strukovni savjet proizvodnog obrta

 

2. Strukovni savjet tekstilaca

 

3. Strukovni savjet kožara

 

4. Strukovni savjet metalske struke

 

5. Strukovni savjet elektro struke

 

6. Strukovni savjet instalatera

 

7. Strukovni savjet građevinara

 

8. Strukovni savjet drvoprerađivača

 

9. Strukovni savjet prikupljanja ljekovitog bilja i gljiva

 

10. Strukovni savjet uslužnog obrta

 

11. Strukovni savjet domaće radinosti

 

12. Strukovni savjet prijevoznika

 

13. Strukovni savjet za ribarstvo i poljoprivredu

 

14. Strukovni savjet frizera, kozmetičara i estetičara

 

15. Strukovni savjet starih, tradicionalnih i umjetničkih zanata

 

16. Strukovni savjet auto-taksista

 

17. Strukovni savjet nemetala i kemije

 

18. Strukovni savjet za obnovu i restauraciju historijskih spomenika i drugog kulturnog nasljeđa

 

102. Strukovni savjet dimnjačara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O formiranju Strukovnih savjeta Odluku donosi Upravni odbor Komore.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 45.

 

Zadaci strukovnih savjeta Komore su unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa članova  Komore koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost.

 

Način rada Strukovnih savjeta Komore utvrđuje se Pravilnikom  koji donosi Upravni odbor Komore.

 

Predsjednici Strukovnih savjeta moraju biti iz vrste obrta iz koga je strukovni savjet i formiran.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XIII.  SUD ČASTI  OBRTNIČKE KOMORE FEDERACIJE BIH

 

Članak 46.

 

Komora osniva Sud časti Obrtničke komore Federacije BiH. Sud časti osniva Skupština Komore. Sud časti ima 3 (tri) člana, o kojih je jedan predsjednik, jedan zamjenik predsjednika, a jedan član. Mandat svih članova je 4 (četiri) godine.

 

Sud časti je u obavljanju svoje funkcije nezavisan i donosi odluke temeljem Zakona, ovoga Statuta i drugih akata Komore.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 47.

 

Sud časti odlučuje o:

 

- povredama dobrih običaja u obavljanju obrta

 

- oduzimanju privremeno ili trajno pravo primanja naučnika  za  obučavanje

 

- neizvršavanju obveza članova

 

- povredama Statuta

 

- povredama drugih akata Komore, županijskih/kantonalnih obrtničkih Komora i udruga obrtnika.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 48.

 

Skupština Komore donosi Pravilnik o organizaciji, sastavu, načinu izbora i nadležnosti Suda časti, te o postupku i mjerama koje on može izreći.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XIV. STALNO IZABRANO SUDIŠTE (ARBITRAŽA)

 

Članak 49.

 

Komora osniva arbitražu.  Skupština Komore utvrđuje listu arbitara stalnog izbranog sudišta (Arbitraže).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stranke u sporu mogu ugovoriti nadležnost arbitraže za posredovanje radi mirenja te za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati, ako Zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna nadležnost domaćeg redovnog suda.

 

Odluke arbitraže izvršne su među strankama i imaju snagu pravomoćne presude redovnog suda.

 

Nadležnost, sastav i organizaciju arbitraže i pravila o postupku u sporovima bez međunarodnog elementa i u sporovima s međunarodnim elementom, uređuje se pravilnikom koji donosi Upravni odbor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XV. OPĆI AKTI KOMORE

 

Članak 50.

 

Opći akti Komore su Statut, pravilnici i drugi akti koje u svojem djelokrugu donose tijela. Komore

 

Opće akte potpisuje predsjednik tijela koje ga je donijelo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Članak 51.

 

Prijedlog za donošenje Statuta, za njegove izmjene i dopune mogu dati predsjednik Komore, Upravni odbor i najmanje  1/3 članova Skupštine.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

U slučaju kada predlagač nije Upravni odbor, prijedlog se upućuje Upravnom odboru Komore. Ako Upravni odbor prijedlog prihvati, izrađuje se nacrt Statuta, odnosno njegovih izmjena, te određuje način vođenja i rok trajanja rasprave.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 52.

 

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Komore, a u »Službenim novinama Federacije BiH« kada je to predviđeno Zakonom, Statutom ili drugim općim aktom.

 

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a samo kada je to opravdano, može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XVI.  JAVNOST RADA KOMORE

 

Članak 53.

 

Rad Komore je javan. Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen ovim Statutom i općim aktima Komore.

 

Javnost rada Komore ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 54.

 

Komora osniva svoja glasila posebnim aktom Upravnog odbora kojim se određuju programska načela i sadržaj glasila te međusobna prava i obveze Komore i izdavača.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 55.

 

Općim aktom, koji donosi Upravni odbor, određuje se koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značaja, bilo protivno interesima Komore i njezinih članova.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XVII. TAJNIK KOMORE

 

Članak 56.

 

Komora ima svog tajnika.

 

Tajnika Komore imenuje i razrješava Upravni odbor, na prijedlog predsjednika Komore.

 

Za tajnika Komore može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu, te koja ima organizatorske i druge sposobnosti za uspješno obavljanje poslova tajnika Komore.

 

Tajnik se imenuje na rok od 4 (četiri) godine i može se ponovno imenovati.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 57.

 

Tajnik Komore  obavlja naročito sljedeće zadatke:

 

1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo

 

2. priprema informacije, analize, prijedloge odluka Skupštine i Upravnog odbora, te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Komore

 

3. priprema materijale za Skupštinu i sjednice Upravnog odbora.

 

4. obavlja administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga Komore---------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tajnik Komore organizira i usklađuje rad tijela Komore.-------------------------------------------------------------------

 

Tajnik Komore osigurava koordinaciju u radu između županijskih/kantonalnih obrtničkih komora.

 

Tajnik Komore odgovara za svoj rad predsjedniku Komore, Skupštini i Upravnom odboru.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XVIII. SREDSTVA ZA RAD KOMORE

 

Članak 58.

 

Komora se financira iz:

 

-          iz sredstava županijskih/kantonalnih obrtničkih komora, sredstava članarine

 

-          na temelju odluka Vlada Federacije BiH pod zakonom propisanim uvjetima

 

-          darova i donacija

 

-          drugih izvora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pravilnik o visini članarine, njenoj raspodjeli između udruženja obrtnika i osoba koje obavljaju srodne djelatnosti, obrtničkih komora županija/kantona i Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine i načinu uplate, donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta na prijedlog Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (članak 63. zakona).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 59.

 

Visinu članarine određuje Skupština Komore, koja odluka se objavljuje u Službenim novinama FBiH.

 

Zbog neplaćanja članarine mora se pokrenuti postupak prisilne naplate.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 60.

 

Prihodi i rashodi komore određuju se financijskim planom Komore, koji donosi Skupština do kraja tekuće godine za iduću godinu.

 

Ako Skupština do kraja godine ne donese financijski plan Komore, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju Komore za prvo tromjesečje obračunske godine, te do kraja tog tromjesečja donijeti financijski plan Komore.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 61.

 

O financijskom poslovanju Komore podnosi se godišnje financijsko izvješće o kojem odlučuje Skupština.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 62.

 

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na način propisan Zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima Komore.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 63.

 

Obrtnička Komora Federacije je pravni sljedbenik Samostalnih udruga gospodarstvenika – formiranih temeljem Zakona o samostalnom privređivanju (“Službeni list SR BiH“, broj: 26/89).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 64.

 

Za tumačenje ovog Statuta ovlaštena je Skupština Komore.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 65.

 

Županijske/kantonalne obrtničke komore dužne su uskladiti svoj Statut, ustroj i akte s odredbama ovog Statuta  u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                               Članak 66.

 

Suglasnost na ovaj Statut daje Vlada Federacije BiH (članak 100. Zakona), a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut OBRTNIČKE KOMORE FEDERACIJE BIH

 

od 23.07.2007. objavljen 24.9.2007. u Službenim novinama FBiH. broj 67/2007 i Izmjene i dopune ovoga Statuta objavljene 04. ožujka 2009. u Službenim novinama FBiH broj 158/09

 

 

 

 

 

 

 

   Predsjednik Skupštine