Odluka o visini članarine

ODLUKA

O VISINI ČLANARINE, RASPODJELI IZMEĐU UDRUGA
OBRTNIKA TE UDRUGA OSOBA KOJE OBAVLJAJU SRODNE
DJELATNOSTI I OBRTNIČKIH KOMORA ŽUPANIJA I
OBRTNIČKE KOMORE FBiH TE NAČINU UPLATE ČLANARINE*

(“Službene novine Federacije BiH”, broj 96/23)

I.

Ovom odlukom utvrđuje se osnovica i stopa članarine obrtničkim komorama županija za:

1. Obrti i srodne djelatnosti osnovani u skladu sa Zakonom, a koji samostalno ili u zajedničkom obrtu obavl-
jaju djelatnost u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju.

2. Gospodarska i duge pravne osobe koje su osnovane pod drugim propisima, a dobrovoljno su se izjasnila
da žele biti članovi komore i to su dokazali uplatom članskog doprinosa za tekuću godinu.

II.

Osnovica za uplatu članarine za sve obrtnike su osnovice za obračun doprinosa koju objavljuje Federalno
ministarstvo financija.
Za pravne osobe koje su se učlanile dobrovoljno osnovica je ostvarena dobit u prethodnoj godini i ne može
biti manja nego što je osnovica za obrtnika.

III.

Za obrtnike koji djelatnost obavljaju kao dopunsku ili dodatnu osnovica je kao za djelatnost u osnovnom
zanimanju.

IV.
Stopa za obračun članarine je 0.5% na navedene osnovice.
V.

Članarina komorama se uplaćuje kvartalno u skladu sa Pravilnikom o visini, raspodjeli i načinu plaćanja

članarine obrtnika i osoba koje obavljaju srodne djelatnosti na depozitni račun Obrtničke komore kantona/žu-
panije, u skladu navedenom Pravilniku.

VI.

Članarina se raspoređuje:
1. Obrtničkoj komori županije 85%
2. Obrtničkoj komori FBiH 15%.

VII.

a) Obrtničke komore kantona/županija su dužne iznos od 15% iz stavka 2 članka VI prenijeti na depozitni
račun Obrtničke komore FBiH.
b) Iznos od 40% članarine iz članka VI. stavka 1. ove odluke Obrtničke komore kantona/županije dužne su
prenijeti na transakcijski račun udruga obrtnika koje su registrirane na području kantona/županije za članove
udruga obrtnika koji su članovi tih udruga, temeljem potpisane pristupnice udruzi, a koji su izmirili članarinu.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu nakon objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se
od slijedećeg dana nakon objave do donošenja nove Odluke.
Danom primjene ove Odluke prethodna Odluka objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH" stavlja
se izvan snage.

IX.

Za izvršenje ove Odluke nadležan je Upravni odbor OK FBiH, a temeljem članka 1. stavak 2. Zakona o

izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj Upravi FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10) u surad-
nji sa Poreznom upravom FBiH.


Federacija Bosne i Hercegovine

 * Odluka je objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 96/23 od 13. decembra 2023. godine, stupila je na snagu
13. decembra 2023. godine, a primjenjuje se od 14. decembra 2023. godine.
Danom početka primjene ove odluke, prestaje primjena Odluke na strani 263 Priručnika.